مبلمان اداری
  • وارد کردن سریال و کد شناسه

  • وارد کردن اطلاعات خریدار

  • تأیید اطلاعات

  • ثبت اطلاعات خریدار

راهنما
کد اصالت کالا
مثال
سریال اصالت کالا
مثال